DigitallyYours | All softwares > Shareware > Business > Other > Zakotwienie i zakład wg PN-EN 1992-1-1


DIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Zakotwienie i zakład wg PN-EN 1992-1-1 1.0

ObjectPublisher's description
Program description (English)Calculating rebar anchorage and rebar length to EC2 Features: - all calculations precise, with all factors and recommendations of EC2 - two interfaces: professional and simple (you can switch between them) - report creation in MS Word - saving/reading data to/from a file - reading of steel grades from a text file (you can add your own steel grades) - free update - lifetime license Shareware version limitations: - saving data disabled - only 2 concrete types: C12/15, C16/20 - only 5 rebar diameters: 6, 8, 10, 12, 14mm - change of adhesion conditions disabled
Program description (Polish)Obliczanie długości zakotwienia i zakładu prętów według PN-EN 1992-1-1 Możliwości programu: - obliczenia dokładne z uwzględnieniem wszystkich współczynników i zaleceń zawartych w Eurokodzie - 2 rodzaje interfejsu: profesjonalny i uproszczony (można się między nimi przełączać) - dla prętów przyspojonych na długości zakotwienia wyliczanie dodatkowej siły kotwiącej Ftbd (wg 8.6 PN-EN) - tworzenie notki obliczeniowej w MS Word - zapis danych do pliku (i możliwość ich późniejszego wczytania) - odczyt listy gatunków stali z pliku tekstowego (możliwość dopisania własnych gatunków stali) - licencja dożywotnia - darmowe aktualizacje w ramach tej samej wersji programu Ograniczenia wersji niezarejestrowanej: - brak możliwości zapisu / odczytu danych - brak możliwości zmiany warunków przyczepności - tylko dwie klasy betonu: C12/15 i C16/20 - tylko średnice prętów: ∅6, 8, 10, 12, 14mm
Report inappropriate contentDIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Signaler un contenu inapproprié / Report inappropriate content
NameDIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Zakotwienie i zakład wg PN-EN 1992-1-1 1.0   Zakotwienie i zakład wg PN-EN 1992-1-1
Version1.0
Release date2015-06-03
Size3.81 MB
System requirementwin 32 or 64-bit
TypeShareware ($ 14)
Category / SubcategoryBusiness / Other
Available languagesEnglish  Polish  
ChangesNew release
Limitationsfunctionalities missed
Application DownloadDIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Go to http://www.dlainzyniera.pl/download/Zakotwienie_1.0_setup.exe
Publisher's websiteDIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Go to http://www.dlainzyniera.pl/index.php/pl/programy/zakotwienie-i-zaklad-wg-pn-en-1992-1-1         DIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Go to http://www.dlainzyniera.pl/index.php/pl/     DIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Go to http://www.dlainzyniera.pl/index.php/pl/zamow
OS supportWin2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, WinVista, WinVista x64
AuthorJacek Gieczewski
ContactJacek Gieczewski
Site nameJacek Gieczewski
Site titledlainzyniera.pl
Site descriptionStructural design software
Site urlhttp://www.dlainzyniera.pl/index.php/pl/
Company namePJG Konstrukcje Jacek Gieczewski
Permission DistributionThe trial version of 'Zakotwienie i zakład wg PN-EN 1992-1-1' can be freely distributed over the internet in an unchanged form.
E.U.L.A.UMOWA LICENCYJNA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA Niniejsza umowa licencyjna na użytkowanie oprogramowania („Umowa”) jest umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy PJG KONSTRUKCJE Jacek Gieczewski, ul. St. Konarskiego 28/9, 61-115 Poznań, zwanym dalej „LICENCJODAWCĄ” oraz nabywcą licencji na użytkowanie oprogramowania, rozumianym jako osoba fizyczna lub jednostka posiadającą osobowość prawną, zwanym dalej „LICENCJOBIORCĄ”. Instalując lub używając oprogramowanie będące przedmiotem Umowy, LICENCJOBIORCA wyraża zgodę na warunki w niej zawarte i przyjmuje je jako wiążące. Jeżeli LICENCJOBIORCA nie wyraża zgody na warunki niniejszej licencji, nie powinien instalować PROGRAMU, ani z niego korzystać. §1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez LICENCJODAWCĘ licencji na użytkowanie oprogramowania komputerowego „Zakotwienie i zakład wg PN-EN 1992-1-1” zwanego dalej PROGRAMEM na zasadach opisanych w dalszej części Umowy. 2. Licencjodawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji na użytkowanie ww. PROGRAMU. §2 WARUNKI LICENCJI 1. Licencja na użytkowanie PROGRAMU udzielana jest na czas nieokreślony. 2. Licencja na ww. PROGRAM ma charakter niewyłączny, niezbywalny, nieprzenoszalny, nie upoważnia do udzielania sublicencji i odnosi się wyłącznie do terytorium Unii Europejskiej. 3. Prawo do użytkowania PROGRAMU dotyczy wyłącznie jednego stanowiska komputerowego. §3 PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJODAWCY 1. Licencjodawca - po otrzymaniu zapłaty - jest obowiązany do udostępnienia LICENCJOBIORCY wersji instalacyjnej PROGRAMU i klucza licencyjnego do PROGRAMU w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego „dlainzyniera.pl” lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail podany przez LICENCJOBIORCĘ. 2. Wszelkie prawa związane z PROGRAMEM należą do LICENCJODAWCY. Nie wolno wprowadzać do PROGRAMU żadnych zmian bez pisemnej zgody LICENCJODAWCY. 3. LICENCJODAWCA nie udziela żadnej rękojmi na niniejszy PROGRAM. PROGRAM oraz związana z nim dokumentacja są rozprowadzane bez udzielania rękojmi jakiegokolwiek rodzaju, w tym także bez ustawowej rękojmi za wady fizyczne i prawne. Całe ryzyko związane z korzystaniem z PROGRAMU oraz jego funkcjonowaniem spoczywa na LICENCJOBIORCY (użytkowniku). LICENCJODAWCA liczy na wiedzę i rozsądek LICENCJOBIORCY, który mając na uwadze ewentualną niedoskonałość wszelkiego rodzaju wytworów ludzkiej myśli, w tym także niniejszego PROGRAMU, wykaże krytyczną postawę względem wyników otrzymanych za jego pomocą. 4. W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo właściwe LICENCJODAWCA nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek powstałe szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności, przerw w prowadzeniu działalności, utraty informacji związanych z prowadzoną działalnością lub inne szkody pieniężne) wynikające z użytkowania lub niemożliwości użytkowania PROGRAMU. §4 PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY 1. LICENCJOBIORCA jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej Umowy. 2. Prawo na użytkowanie PROGRAMU jest wyłącznie prawem LICENCJOBIORCY, bez możliwości przekazania go innym. 3. LICENCJOBIORCY zabrania się: - sprzedawania, odstępowania, pożyczania, powielania PROGRAMU lub jego części bez zgody LICENCJODAWCY - tworzenia opracowań będących pochodną PROGRAMU lub jego części - ingerowania w pracę PROGRAMU i jego systemu zabezpieczającego - modyfikowania PROGRAMU i jego kodu (dekompilacji i innych technik „śledzenia” oraz jego elementów składowych) - kopiowania i rozpowszechniania całości lub fragmentów oprogramowania. 4. Naruszenie jakiegokolwiek warunku umowy licencyjnej będzie traktowane jako jej zerwanie. Stanowi to podstawę do naliczenia LICENCJOBIORCY kary umownej określonej jako stokrotna wartość ceny zakupu PROGRAMU na rzecz LICENCJODAWCY. 5. W przypadku naruszenia Umowy dalsze użytkowanie PROGRAMU jest nielegalne i podlega ściganiu z mocy Prawa. §5 NOWE WERSJE i AKTUALIZACJE PROGRAMU 1. Aktualizacje w ramach tej samej wersji PROGRAMU są bezpłatne. 2. Nowe wersje PROGRAMU są płatne, chyba że LICENCJODAWCA postanowi inaczej. §6 PRZEKAZANIE LICENCJI 1. Przekazanie praw LICENCJOBIORCY jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną zgodą LICENCJODAWCY przy jednoczesnym zaakceptowaniu przez nowego LICENCJOBIORCĘ wszelkich warunków licencji. §7 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 , poz. 93) oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.