DigitallyYours | All softwares > Shareware > Network & Internet > Other > Total Software Deployment


DIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Total Software Deployment 3.1.0

ObjectPublisher's description
Program description (English)Managed software deployment for corporate networks. Total Software Deployment makes deploying software on any number of computers a blast. Software inventory management, automatic network scanning, and concurrent deployment of multiple types of installation packages make TSD a clear winner among remote deployment tools. Unlike competition, this tool supports advanced concurrent deployment, allowing to install multiple packages on multiple PCs. You can specify how many computers and how many packages per computer can be installed at any moment. Once you made up your mind, you can start deploying in just one click. Total Software Deployment enables organization-wide visibility across network computers, maintaining a comprehensive list of software installed on all computers in your corporate network.
Program description (Czech)Total Software Deployment: spravované nasazení softwaru pro vaši podnikovou síť. Vzdálené nasazení softwaru. S aplikací Total Software Deployment je nasazení softwaru na libovolný počet počítačů hračkou. Díky správě inventáře softwaru, automatickému prohledávání sítě a současnému nasazení různých typů instalačních balíčků je aplikace TSD jasným vítězem mezi nástroji na vzdálené nasazení. Souběžné nasazení jedním kliknutím. Na rozdíl od konkurence tento nástroj podporuje pokročilé souběžné nasazení, díky čemuž umožňuje nainstalovat více balíčků do více počítačů současně. Můžete zadat počet počítačů a počet současně instalovaných balíčků na jeden počítač. Jakmile se rozhodnete, můžete zahájit nasazení jediným kliknutím. Integrovaná správa inventáře softwaru. Aplikace Total Software Deployment poskytuje přehled o síťových počítačích v rámci celé organizace a udržuje úplný seznam softwaru nainstalovaného na všech počítačích ve vaší podnikové síti. Automatická kontrola inventáře. Aplikace TSD automaticky kontroluje vaše síťové počítače a vytváří inventární seznamy. Počítače a servery ve vaší podnikové síti lze prohledávat bez trvale nainstalovaných agentů; stačí jen heslo správce. Zjištěná data budou automaticky rozdělena do kategorií a uspořádána a bude z nich sestaven vyčerpávající inventář softwaru nainstalovaného ve vaší místní síti. Flexibilní nasazení aplikací MSI a EXE. Přáli byste si systém, který je flexibilnější než nástroje pro nasazení od společnosti Microsoft®? Omezení na spravované nasazení balíčků MSI je příliš svazující. Aplikace Total Software Deployment podporuje všechny typy instalačních balíčků včetně formátu MSI a také všechny oblíbené instalační programy jiných výrobců, díky čemuž umožňuje plně automatické a tiché nasazení prakticky jakéhokoli balíčku.
Program description (Finnish)Total Software Deployment: yritysverkossa toimiva ohjelmistojen hallittu käyttöönottopalvelu. Ohjelmistojen käyttöönotto etäyhteydellä. Total Software Deploymentin avulla asennat ohjelmistoja todella nopeasti kuinka moneen tietokoneeseen tahansa. Ohjelmistoyhteenvetojen hallinta, automaattinen verkon skannaus ja etäyhteydellä toimiva erityyppisten asennuspakettien samanaikainen käyttöönotto tekevät TSD:stä selvästi parhaan etäkäyttöönottotyökalun. Yhden napsautuksen samanaikainen käyttöönotto. Tämä työkalu tukee, kilpailevista tuotteista poiketen, edistyksellistä samanaikaista käyttöönottoa. Voit siis asentaa useita paketteja useisiin tietokoneisiin samanaikaisesti. Voit määrittää itse, kuinka moneen tietokoneeseen ja kuinka monta ohjelmistoa yhtä tietokonetta kohti voidaan asentaa samanaikaisesti. Kun olet määrittänyt tämän asetuksen, voit aloittaa yhden napsautuksen käyttöönotot. Integroitu ohjelmistoyhteenvetojen hallinta Total Software Deployment näyttää koko organisaation verkon kaikki tietokoneet, joten käytössäsi on aina kattava luettelo yrityksesi tietoverkon kaikkiin tietokoneisiin asennetuista ohjelmistoista. Automaattiset yhteenvetojen tarkistukset. TSD luo yhteenvetoluettelot tarkistamalla verkossa olevat tietokoneet. Yrityksesi verkossa olevat tietokoneet ja palvelimet voidaan tarkistaa ilman etukäteen asennettavia agentteja – riittää, kun tiedät järjestelmänvalvojan salasanan. Järjestelmä luokittelee ja järjestelee tarkistusten tiedot automaattisesti ja luo niiden avulla kattavan luettelon lähiverkkoosi asennetuista ohjelmistoista. Joustava MSI- ja EXE-sovellusten käyttöönotto. Haluaisitko käyttää Microsoftin® käyttöönottotyökaluja joustavampaa järjestelmää? Hallitun käyttöönoton rajoittaminen pelkkiin MSI-paketteihin on todella tylsää. Sen vuoksi Total Software Deployment tukee kaikentyyppisiä asennustiedostoja, kuten MSI-paketteja sekä kaikkia yleisiä kolmansien osapuolten asennusohjelmia.
Program description (French)Total Software Deployment: déploiement de logiciels géré pour votre réseau d'entreprise. Déploiement de logiciels à distance. Total Software Deployment simplifie considérablement le déploiement de logiciels sur autant d'ordinateurs que souhaité. La gestion de l'inventaire des logiciels, l'analyse de réseau automatique et le déploiement simultané de plusieurs types de packages d'installation font de TSD le grand gagnant parmi les outils de déploiement à distance. Déploiement simultané en un seul clic. Contrairement à la concurrence, cet outil prend en charge le déploiement simultané avancé, qui permet d'installer en même temps plusieurs logiciels sur plusieurs ordinateurs. Vous pouvez indiquer combien d'ordinateurs et de logiciels par ordinateur peuvent être installés à tout moment. Lorsque vous avez pris une décision, vous pouvez commencer le déploiement en un simple clic. Gestion intégrée de l'inventaire des logiciels Total Software Deployment offre la visibilité de tous les ordinateurs du réseau à l'échelle de l'organisation, en gérant une liste exhaustive des logiciels installés sur tous les ordinateurs de votre réseau d'entreprise. Analyses d'inventaire automatiques. TSD analyse automatiquement vos ordinateurs de réseau pour créer des listes d'inventaire. Les ordinateurs et les serveurs de votre réseau d'entreprise peuvent être analysés sans agents installés en permanence ; vous n'avez besoin que du mot de passe de l'administrateur. Les données analysées sont classées par catégorie et automatiquement organisées pour créer un inventaire exhaustif des logiciels installés sur votre réseau local. Déploiement d'applications MSI et EXE flexible. Vous souhaitez un système plus flexible que les outils de déploiement Microsoft® ? Être limité au déploiement géré de packages MSI est frustrant. Total Software Deployment prend en charge tous les types de programmes d'installation.
Program description (German)Total Software Deployment: verwaltete Bereitstellung von Software für Ihr Unternehmensnetzwerk. Remote-Softwarebereitstellung. Mit Total Software Deployment können Sie Software im Handumdrehen auf einer beliebigen Anzahl Computer bereitstellen. Software-Bestandsmanagement, automatisches Netzwerk-Scannen und gleichzeitige Bereitstellung von Installationspaketen verschiedener Typen machen TSD zum klaren Sieger unter den Remotebereitstellungstools. Gleichzeitige Verteilung mit einem Klick. Im Gegensatz zu Konkurrenzprodukten unterstützt dieses Tool erweiterte gleichzeitige Verteilung, so dass mehrere Pakete auf mehreren Computern gleichzeitig installiert werden können. Sie können festlegen, wie viele Computer und wie viele Pakete pro Computer zu einem Zeitpunkt installiert sein können. Sobald Sie sich entschieden haben, können Sie die Verteilung mit nur einem Klick starten. Integriertes Software-Bestandsmanagement Total Software Deployment ermöglicht unternehmensweite Sichtbarkeit für alle Netzwerkcomputer und führt eine umfassende Liste über die Software, die auf den Computern Ihres Firmennetzwerks installiert ist. Automatische Bestandsaufnahme. TSD scannt automatisch Ihre Netzwerkcomputer, um Inventarlisten zu erstellen. Die Computer und Server Ihres Unternehmensnetzwerks können gescannt werden, ohne dauerhaft Software-Agenten installieren zu müssen; Sie brauchen nur das Administrator-Passwort zu kennen. Die gescannten Daten werden automatisch kategorisiert und organisiert, um eine umfassende Inventarliste der in Ihrem lokalen Netzwerk installierten Software zu erstellen. Flexible MSI- und EXE-Anwendungsbereitstellung. Haben Sie sich schon mal ein flexibleres System gewünscht als die Microsoft®-Bereitstellungstools? Auf die verwaltete Verteilung von MSI-Paketen beschränkt zu sein ist kein Vergnügen. Total Software Deployment unterstützt alle Installer-Typen einschließlich MSI und alle gängigen Installer von Drittanbietern.
Program description (Italian)Total Software Deployment: distribuzione gestita del software per la rete aziendale. Distribuzione software in remoto. Con Total Software Deployment, distribuire software su numerosi computer non è mai stato così facile. Gestione inventario software, analisi automatica della rete e distribuzione simultanea di diversi tipi di pacchetti di installazione: con queste funzioni, TSD si distingue egregiamente dagli altri strumenti per la distribuzione in remoto. Distribuzione simultanea con un solo clic. A differenza degli altri prodotti, TSD supporta la distribuzione simultanea avanzata, per installare più pacchetti su più computer allo stesso tempo. Puoi specificare quanti computer e quanti pacchetti possono essere installati per computer in qualsiasi momento. Quindi, basta un clic per avviare la distribuzione. Gestione integrata dell’inventario software Total Software Deployment offre visibilità completa su tutti i computer della rete aziendale e mantiene un elenco completo del software installato su tutti i computer. Analisi automatiche dell’inventario. TSD analizza automaticamente i computer della rete e genera elenchi di inventario. È possibile analizzare i computer e i server presenti sulla rete aziendale senza alcun agente preinstallato: è sufficiente conoscere la password amministratore. I dati analizzati vengono quindi organizzati per categoria e viene generato un inventario completo dei software installati nella LAN. Distribuzione flessibile di applicazioni MSI ed EXE. Vorresti qualcosa di più flessibile degli strumenti di distribuzione Microsoft®? Senza i vincoli della distribuzione gestita limitata ai soli pacchetti MSI? Total Software Deployment supporta tutti i tipi di installer, compresi gli installer MSI e di terze parti più diffusi, per la distribuzione automatica e silenziosa di praticamente qualsiasi pacchetto.
Program description (Japanese)Total Software Deployment: 企業内ネットワークへ管理された自動ソフトウェア展開を行います。 リモートソフトウェアの展開 Total Software Deployment により任意の数のコンピュータに一括でソフトウェアを展開できるようになります。ソフトウェアのインベントリ管理、ネットワークの自動スキャン、複数の種類のインストールパッケージの同時展開により TSD は数あるリモート展開ツールの中で圧倒的な勝者となっています。 ワンクリックでの同時展開 競合製品とは異なり、本ツールは高度な同時展開をサポートし、同時に複数のコンピュータに複数のパッケージをインストールすることができます。インストール対象のコンピュータの台数やコンピュータ1台あたりのパッケージ数をいつでも指定することができます。決心したら、ワンクリックするだけで展開処理を開始することができます。 統合されたソフトウェアのインベントリ管理 Total Software Deployment は組織全体にわたるネットワーク内のコンピュータを可視化し、企業内ネットワークのすべてのコンピュータにインストールされているソフトウェアの包括的なリストを維持します。 自動インベントリスキャン TSD は、ネットワーク内のコンピュータを自動的にスキャンし、インベントリの一覧を構築します。企業内ネットワーク上のコンピュータやサーバは、恒久的にエージェントをインストールすることなくスキャンすることができます。必要なのは管理者のパスワードだけです。スキャンされたデータは自動的に分類化や整理が行われ、ローカルエリアネットワーク上にインストールされたソフトウェアの包括的なインベントリの一覧が構築されます。 フレキシブルな MSI および EXE アプリケーションの展開 Microsoft ® 展開ツールよりもフレキシブルなシステムをお望みでしたか?管理された MSI パッケージの展開だけに制限されるのでは楽しみがありません。Total Software Deployment は MSI およびすべての主要なサードパーティインストーラを含むすべての種類のインストーラをサポートし、ほぼあらゆるパッケージの全自動でのサイレント展開を可能にします。 3 種類の展開方法 すべてのインストールパッケージが等しく作成されているわけではありません。サイレントセットアップ用に事前にオプションが設定されたものもあれば、自動展開が全くサポートされていないものもあるかもしれません。TSD はご利用のネットワーク用へ 3種類もの自動展開パッケージの作成方法の選択肢を提供し、今まで実現できなかったリモートでのソフトウェア製品の展開を可能にします。
Program description (Polish)Total Software Deployment: zarządzane wdrażanie oprogramowania w Twojej sieci korporacyjnej. Zdalne wdrażanie oprogramowania. Z narzędziem Total Software Deployment wdrażanie oprogramowania w dowolnej liczbie komputerów stanowi czystą przyjemność. Zarządzanie inwentarzem oprogramowania, automatyczne skanowanie sieci i równoległe wdrażanie różnych typów pakietów instalacyjnych czynią z TSD bezdyskusyjnego lidera wśród narzędzi do wdrażania zdalnego. Wdrażanie równoległe jednym kliknięciem. Narzędzie to, w odróżnieniu od rozwiązań konkurencyjnych, obsługuje zaawansowane wdrażanie równoległe, pozwalając na jednoczesne instalowanie wielu różnych pakietów w wielu komputerach. Użytkownik może określić, ile komputerów i ile pakietów na komputer ma być w każdej chwili objętych instalacją. Po podjęciu decyzji można uruchomić wdrożenie jednym kliknięciem. Zintegrowane zarządzanie inwentarzem oprogramowania. Total Software Deployment zapewnia widoczność komputerów w sieci całej Twojej organizacji, utrzymując wyczerpującą listę oprogramowania zainstalowanego na wszystkich komputerach w sieci korporacyjnej. Automatyczne skanowanie inwentarza. TSD automatycznie skanuje komputery w sieci, aby tworzyć listy inwentarza. Komputery i serwery w sieci korporacyjnej mogą być skanowane bez zainstalowanych na stałe agentów; wystarczy hasło administratora. Dane ze skanowania są automatycznie dzielone na kategorie i organizowane, budując dokładny inwentarz oprogramowania zainstalowanego w sieci lokalnej. Elastyczne wdrażanie aplikacji MSI i EXE. Marzy Ci się system bardziej elastyczny niż narzędzia wdrożeniowe firmy Microsoft®? Wdrażanie zarządzane możliwe wyłącznie dla pakietów MSI jest dalekie od ideału. Total Software Deployment obsługuje wszystkie typy instalatorów, w tym MSI i wszystkie popularne programy instalacyjne niezależnych producentów, pozwalając na całkowicie zautomatyzowane wdrożenie w trybie cichym praktycznie każdego pakietu.
Program description (Portuguese)Total Software Deployment: implementação gerida de software para a sua rede empresarial. Implementação remota de software. Com o Total Software Deployment, nunca foi tão fácil implementar software num número ilimitado de computadores. A gestão do inventário de software, a análise automática da rede e a implementação simultânea de vários tipos de pacotes de instalação fazem do TSD um vencedor claro entre as ferramentas de implementação remota. Implementação simultânea com um clique. Ao contrário da concorrência, esta ferramenta suporta a implementação simultânea, pelo que permite instalar vários pacotes em vários computadores ao mesmo tempo. Pode especificar quantos computadores e quantos pacotes por computador podem ser instalados em qualquer altura. Quando tiver tomado uma decisão, pode começar a implementar com um simples clique. Gestão integrada do inventário de software O Total Software Deployment permite a visibilidade ao nível da organização nos computadores da rede, mantendo uma lista detalhada do software instalado em todos os computadores da sua rede empresarial. Análises automáticas do inventário. O TSD analisa automaticamente os computadores da sua rede para gerar listas de inventário. Os computadores e servidores da sua rede empresarial podem ser analisados sem agentes instalados permanentemente; necessita apenas da palavra-passe do administrador. Os dados analisados serão ordenados por categoria e organizados automaticamente para elaborar um inventário detalhado do software instalado na sua rede local. Implementação flexível de aplicações MSI e EXE. Pretende um sistema mais flexível do que as ferramentas de implementação da Microsoft®? Não tem graça estar limitado à implementação gerida unicamente de pacotes MSI. O Total Software Deployment suporta todos os tipos de instaladores, incluindo instaladores MSI e todos os instaladores populares de terceiros.
Program description (Russian)Total Software Deployment - управление удалённым развёртыванием программного обеспечения в вашей корпоративной сети. Total Software Deployment превращает развертывание программ на любое количество компьютеров вашей сети в дело нескольких минут. Инвентаризация программного обеспечения, автоматическое сканирование сети и одновременное развёртывание нескольких типов установочных пакетов делают TSD явным лидером среди подобных программ. В отличие от конкурентов, программа поддерживает возможность продвинутого одновременного развертывания ПО, что позволяет устанавливать множество пакетов одновременно на множество компьютеров. Вы можете выбрать необходимые компьютеры и задать любое количество пакетов для установки. Как только решение принято, можно начинать развёртывание. Для инвентаризации программного обеспечения TSD автоматически сканирует компьютеры в сети с целью построения списков ПО. Компьютеры и серверы корпоративной сети могут быть просканированы без помощи постоянно установленных агентов: всё, что вам нужно – это пароль администратора. Полученные данные будут собраны, разделены на категории и организованы для предоставления полной информации обо всех программных продуктах, установленных на компьютерах в вашей сети.
Program description (Spanish)Total Software Deployment: implementación de software gestionado para su red corporativa. Implementación de software remota. Total Software Deployment distribuye en segundos el software en cualquier número de ordenadores. Gestión de inventario de software, escaneo automático de red, e implementación simultánea de múltiples tipos de paquetes de instalación convierten a TSD en un claro ganador entre las herramientas de implementación remotas. Implementación simultánea con un clic. A diferencia de la competencia, esta herramienta soporta la implementación simultánea avanzada, que permite instalar varios paquetes en varios equipos al mismo tiempo. Puede especificar el número de ordenadores y de paquetes por ordenador que se pueden instalar en cualquier momento. Una vez tomada una decisión, ya puede comenzar la implementación con un solo clic. Gestión de Inventario de Software Integrado. Total Software Deployment permite la visibilidad en toda la organización a través de equipos de la red y el mantenimiento de una amplia lista de software instalado en todos los ordenadores de su red corporativa. Escaneos de inventario automáticos. TSD escanea automáticamente los equipos de la red para crear listas de inventario. Los equipos y servidores en su red corporativa pueden ser escaneados sin agentes instalados de forma permanente; todo lo que necesita es la contraseña del administrador. Los datos escaneados se clasifican y organizan automáticamente para construir un inventario completo de software instalado en su red de área local. Implementación flexible de aplicaciones EXE y MSI. ¿Desea un sistema más flexible que las herramientas de implementación de Microsoft®? Estar limitado por la implementación administrada de paquetes MSI no es deseable. Total Software Deployment soporta todos los tipos de instaladores, incluyendo MSI, y todos los instaladores populares de terceros, lo que permite el despliegue totalmente automatizado y silencioso de casi cualquier paquete.
Program description (Swedish)Total Software Deployment: för automatiserad distribution av programvara i företagsnätverk. Fjärrstyrd distribution av programvara. Total Software Deployment förenklar distributionen av programpaket på valfritt antal datorer. Inventering av programvara, automatisk genomsökning av nätverket och samtidig distribution av flera olika sorters installationspaket är bara några av funktionerna som gör TSD till en klar vinnare jämfört med alla andra fjärrstyrda distributionsverktyg på marknaden. Distribution med så lite som ett klick. Till skillnad från konkurrenternas verktyg har vårt verktyg stöd för avancerad samtidig driftsättning – du kan alltså installera flera paket på flera datorer samtidigt. Det är också möjligt att ange hur många datorer som ska beröras och hur många paket som ska installeras per dator. När du väl har bestämt dig för hur du vill göra är det bara att starta distributionen med ett enda klick. Inbyggd inventering av programvara. Med Total Software Deployment blir det möjligt att att få en överblick över alla nätverksanslutna datorer i företaget och att skapa en utförlig lista över vilka program som finns installerade på datorerna i nätverket. Automatisk genomsökning och inventering. TSD söker automatiskt igenom alla nätverksanslutna datorer och skapar inventarielistor. Du kan söka igenom datorer och servrar i nätverket utan att behöva installera några agenter – allt du behöver är administratörslösenordet. All genomsökt information delas upp i kategorier och sorteras automatiskt i utförliga listor över vilka program som finns installerade i det lokala nätverket. Flexibel distribution av MSI- och EXE-filer. Vill du ha mer flexibilitet än vad Microsofts® distributionsverktyg kan erbjuda? Tycker du att det känns tråkigt och begränsande att bara kunna använda MSI-paket? Total Software Deployment har stöd för alla typer av installationsprogram – inklusive MSI-filer och alla vanliga installationsprogram från tredje part.
Program description (Turkish)Total Software Deployment: kurumsal ağınız için yönetimli yazılım dağıtımı. Uzaktan Yazılım Dağıtımı. Total Software Deployment, dilediğiniz sayıdaki bilgisayarda yazılım dağıtımını eğlenceli hale getirir. Yazılım envanter yönetimi, otomatik ağ tarama ve birden fazla türde kurulum paketinin eşzamanlı dağıtımı, TSD'yi uzaktan dağıtım araçları arasında tartışmazsız ilk sıraya taşımaktadır. Tek Tıklamayla Eşzamanlı Dağıtım. Bu araç, rakiplerinden farklı olarak gelişmiş eşzamanlı dağıtımı destekler ve böylelikle birden fazla paketin aynı anda birden fazla bilgisayara kurulmasına olanak tanır. Herhangi bir zamanda kaç bilgisayarın ve bilgisayar başına kaç paketin kurulumunun yapılacağını belirtebilirsiniz. Kararınızı verdikten sonra tek tıklamayla dağıtım işlemini başlatabilirsiniz. Entegre Yazılım Envanter Yönetimi. Total Software Deployment, ağ bilgisayarları arasında şirket çapında görünürlük sağlayarak kurumsal ağınızdaki bilgisayarların tamamında yüklü olan yazılımların kapsamlı bir listesini tutar. Otomatik Envanter Taramaları. TSD, envanter listeleri oluşturmak için ağ bilgisayarlarınızı otomatik olarak tarar. Kurumsal ağınızdaki bilgisayarlar ve sunucular, kalıcı olarak kurulmuş aracılar olmaksızın taranabilir. Tek ihtiyacınız olan yöneticinin şifresidir. Taranan veriler otomatik olarak kategorize edilip düzenlenerek yerel alan ağınızda kurulu olan yazılımların kapsamlı listesi oluşturulur. Esnek MSI ve EXE Uygulama Dağıtımı. Microsoft® dağıtım araçlarından daha esnek bir sisteme sahip olmak istemez miydiniz? Dağıtım seçeneklerinizin yalnızca MSI paketlerinin dağıtımı ile sınırlı olması can sıkıcı bir durumdur. MSI ve popüler üçüncü taraf yükleyicilerin tamamı dahil olmak üzere tüm yükleyici türlerini destekleyen Total Software Deployment, hemen hemen her paketin tamamen otomatik ve sessiz dağıtımına olanak tanır.
Program description (Ukrainian)Total Software Deployment — керування віддаленим розгортанням програмного забезпечення у вашій корпоративній мережі. Віддалене встановлення програмного забезпечення. Total Software Deployment перетворює розгортання програм на будь-яку кількість комп’ютерів вашої мережі в справу декількох хвилин. Інвентаризація програмного забезпечення, автоматичне сканування мережі та одночасне розгортання декількох типів інсталяційних пакетів роблять TSD безперечним лідером серед подібних програм. Одночасне встановлення за один клік. На відміну від конкурентів, програма підтримує можливість одночасного розгортання ПЗ, що дозволяє встановлювати безліч пакетів одночасно на велику кількість комп'ютерів. Ви можете вибрати необхідні комп'ютери і задати будь-яку кількість пакетів для встановлення. Як тільки рішення прийнято, можна починати розгортання. Інвентаризація програмного забезпечення. Total Software Deployment дозволяє побачити повний перелiк програм, встановлених на всіх комп'ютерах вашої корпоративної мережі. Автоматичне сканування мережі. Для інвентаризації програмного забезпечення TSD автоматично сканує комп'ютери в мережі з метою побудови списків ПЗ. Комп'ютери та сервери корпоративної мережі можуть бути проскановані без допомоги постійно встановлених агентів: все, що вам потрібно - це пароль адміністратора. Отримані дані будуть зібрані, розділені на категорії і організовані з метою надання повної інформації по всіх програмних продуктах, встановлених на комп'ютерах у вашій мережі. Гнучке розгортання інсталяторів MSI та EXE. Ви мріяли про більш гнучкі засоби віддаленої інсталяції, ніж запропоновані Microsoft® та працюючі тільки з пакетами MSI? Total Software Deployment підтримує всі типи інсталяторів (у тому числі MSI і всі популярні інсталятори сторонніх розробників) і дозволяє розгортати їх, не відволікаючи віддаленого користувача.
Report inappropriate contentDIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Signaler un contenu inapproprié / Report inappropriate content
NameDIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Total Software Deployment 3.1.0   Total Software Deployment
Version3.1.0
Release date2019-05-28
Size23.50 MB
System requirement1000 MHz, 512 MB, 30 MB + 0,35 MB per stored asset
TypeShareware ($ 90)
Category / SubcategoryNetwork & Internet / Other
Available languagesEnglish  Czech  Finnish  French  German  Italian  Japanese  Polish  Portuguese  Russian  Spanish  Swedish  Turkish  Ukrainian  
ChangesMS Office 2019 remote deployment support.
Limitations60-day trial, 50 nodes max, 5 deployment packages max.
Application DownloadDIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Go to https://www.softinventive.com/downloads/tsd-setup.exe
Publisher's websiteDIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Go to https://www.softinventive.com/total-software-deployment/         DIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Go to https://www.softinventive.com/     DIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Go to https://www.softinventive.com/store/total-software-deployment/
OS supportWin2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, WinVista, WinVista x64
AuthorJohn Olson
ContactJohn Olson
Site nameJohn Olson
Site titleRemote Software Deployment
Site descriptionManaged software deployment for corporate networks. Total Software Deployment makes deploying software on any number of computers a blast. Software inventory management, automatic network scanning, and concurrent deployment of multiple types of installation packages make TSD a clear winner among remote deployment tools. Unlike competition, this tool supports advanced concurrent deployment, allowing to install multiple packages on multiple PCs.
Site urlhttps://www.softinventive.com/total-software-deployment/
Company nameSoftinventive Lab
Permission DistributionEVALUATION LICENSE This product is distributed as shareware. This license agreement grants you non-exclusive rights to use the product for an evaluation period of sixty (60) days from the date you install and run the product for the first time. During this period, the product will have two functional limitations, namely: the amount of scanned computers in the Network storage is limited to 50 nodes, and the amount of software that can be deployed simultaneously is limited to 5 deployment packages. On the sixty-first (61) day after you installed the product you must either register the product by means of purchasing a Commercial License from Softinventive Lab or remove all copies of the product in your possession, and any related documentation. COPYRIGHT NOTICES The software product is owned by Softinventive Lab. All rights in the product including License Agreement Number, copyrights, licensing rights, patents, trademarks, trade secrets, design rights, engineering rights, moral rights, and any other intellectual property rights belong to Softinventive Lab. These rights are not transferred as part of this agreement. LIMITATIONS OF USE You are expressly forbidden from making alterations or modifications to, merge, adapt, decompile, disassemble, reverse engineer, or attempt to discover the source code without the expressed written permission from Softinventive Lab. You are expressly forbidden from using any part of the product in life saving or life critical applications without the expressed written permission from Softinventive Lab.
E.U.L.A.END USER LICENSE AGREEMENT This license agreement is a legal agreement between you, the end user (either as an individual or an entity), and Softinventive Lab Inc., hereinafter referred to as Softinventive Lab. The software 'Total Software Deployment' and any of its supporting documentation and associated hardware are hereinafter referred to as the product. By installing or using the product, you indicate your complete and unconditional acceptance of these terms and conditions. If you do not agree to the terms and conditions of this agreement promptly remove the product (including the associated documentation) from your computer. If any provision of this agreement is found to be unlawful or void then that provision shall be severed from this agreement and will not affect the validity of the remaining provisions. GENERAL As part of our services, Softinventive Lab agrees to provide freely downloadable evaluation versions of this software. Softinventive Lab agrees to provide this service free of charge. You agree to use the service in accordance with the License Agreement. Softinventive Lab may amend or modify this License Agreement at any time. The information contained in the product is subject to change without notice and does not represent a commitment or contracted obligation on the part of Softinventive Lab.